ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διασφάλιση Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – ΓΚΕΛΗΣ Χ. ΟΕ, αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της, είναι να παρέχει στους πελάτες προϊόντα που συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της εταιρείας, οι οποίες έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί απο τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS, παράρτημα του γερμανικού φορέα DQS, ο οποίος ανήκει και στο διεθνές δίκτυο πιστοποίησης IQ NET.